Lokaleoversigt

Lokaleoversigt

Herunder kan der søges på et eller flere kurser og få vist hvornår og hvor undervisningen finder sted

KursusnummerInstitut
Vælg alle
01017 Diskret matematik E22
01018 Diskret matematik 2: algebra E22
01019 Diskret matematik E22
01025 Matematik 2 for Matematik og Teknologi E22
01034 Matematik 2 E22
01035 Matematik 2 E22
01237 Differentialgeometri og parametrisk design E22
01415 Computational Discrete Mathematics E22
01418 Introduktion til partielle differentialligninger E22
01426 Kryptologi 2 E22
01527 Videregående grafteori E22
01617 Introduktion til Dynamiske Systemer E22
01715 Funktionalanalyse E22
01901 Basismat 1 - Indledende matematik for diplomingeniører E22
01904 Diskret matematik E22
01920 Basismat 2 - Videregående matematik for diplomingeniører E22
02101 Indledende Programmering E22
02110 Algoritmer og datastrukturer 2 E22
02121 Introduktion til softwareteknologi E22
02132 Computersystemer E22
02138 Digital elektronik 1 E22
02155 Computerarkitektur E22
02156 Logiske Systemer og Logikprogrammering E22
02157 Funktionsprogrammering E22
02158 Parallelprogrammering E22
02159 Operativsystemer E22
02162 Software Engineering 2 E22
02203 Design af digitale systemer E22
02209 Test af digitale systemer E22
02217 Design af aritmetiske processorer E22
02223 Modelbaseret Systems Engineering E22
02229 Systemoptimering E22
02232 Anvendt Kryptografi E22
02234 Aktuelle emner i systemsikkerhed E22
02239 Datasikkerhed E22
02245 Programverifikation E22
02246 Model tjek E22
02249 Beregningsmæssigt hårde problemer E22
02258 Parallelle computersystemer E22
02263 Formelle aspekter af software engineering E22
02269 Process Mining E22
02287 Logiske teorier for usikkerhed og læring E22
02289 Algoritmiske teknikker for moderne datamodeller E22
02312 Indledende programmering E22
02318 Indledende programmering for diplom-E E22
02321 Hardware/Software Programmering E22
02323 Introduktion til statistik E22
02332 Compilerteknik E22
02369 Software processer og mønstre E22
02393 Programmering i C++ E22
02402 Introduktion til statistik E22
02405 Sandsynlighedsregning E22
02407 Stokastiske processer - Sandsynlighedsregning 2 E22
02409 Multivariat statistik E22
02411 Statistisk forsøgsplanlægning E22
02413 Statistisk kvalitetskontrol E22
02418 Statistisk modellering: teori og anvendelser E22
02425 Diffusioner og stokastiske differentialligninger E22
02427 Videregående tidsrækkeanalyse E22
02429 Analyse af korrelerede data: Mixede lineære modeller E22
02450 Introduktion til machine learning og data mining E22
02455 Eksperimenter i kognitionsvidenskab E22
02456 Dyb læring E22
02458 Kognitiv modellering E22
02461 Introduktion til intelligente systemer E22
02471 Machine learning til signalbehandling E22
02492 Digital Learning Technology and Entrepreneurship E22
02502 Billedanalyse E22
02525 Introduktion til Matematik og Teknologi E22
02561 Computer grafik E22
02562 Rendering - introduktion E22
02601 Introduktion til numeriske algoritmer E22
02610 Optimering og datafitting E22
02619 Model prædiktiv regulering E22
02624 Inverse Problemer og Billeddannelse E22
02631 Introduktion til programmering og databehandling E22
02635 Programmering af matematisk software E22
02689 Videregående numeriske metoder til løsning af differentialligninger E22
02805 Sociale grafer og interaktioner E22
02807 Beregningsmæssige Værktøjer til Datavidenskab E22
02809 UX Design Prototypeudviking E22
02830 Avanceret projekt i digitale medieteknologier E22
10018 Fysik 1 E22
10020 Fysik 1 E22
10022 Fysik 1 E22
10024 Fysik 1 E22
10031 Introduktion til Fysik og Nanoteknologi E22
10033 Mekanik og fysisk modellering E22
10036 Elektromagnetisme for fysikere E22
10041 Fysik 2 - General Engineering E22
10050 Modelfysik E22
10112 Videregående kvantemekanik E22
10122 Statistisk fysik E22
10200 Materialers struktur og dynamik studeret med røntgen og neutroner E22
10303 Faststoffysik og nanoskala materialefysik E22
10318 Mangepartikel metoder i faststoffysik E22
10321 Nanosystemteknologi E22
10331 Eksperimentel introduktion til fysikken bag bæredygtig energi E22
10333 Fysikken i vedvarende energi E22
10337 Teoretisk mikrofluidik E22
10339 Begreber i heterogen katalyse og anvendelser indenfor energikonvertering E22
10380 Kvanteoptik E22
10385 Anvendt kvantefysik: Kvanteinformationsteknologi E22
10400 Plasmafysik E22
10405 Relativitetsteori E22
10590 Illustration af videnskabeligt indhold E22
10605 Teknologihistorie E22
10610 Teknologihistorie E22
10750 Innovationsprojekter på DTU Fysik E22
10855 Videregående fabrikation af mikro- og nanostrukturer E22
10916 Fysik 1 E22
10935 Fysik 1 E22
12000 Vand og miljømanagement E22
12102 Miljøtekniske processer E22
12104 Modellering af miljøtekniske processer E22
12108 Water Treatment: Biochemical Processes E22
12109 Fysisk-kemiske vandbehandlingsteknologier E22
12122 Afløbssystemer og urban regnvandshåndtering E22
12139 Resource Engineering E22
12145 Terrestrial Ecology for Engineers E22
12202 Miljø og bæredygtighed E22
12228 Urban luftforurening E22
12245 Vandforurening E22
12336 Grundvandskvalitet E22
12350 Introduktion til indeklima E22
12361 Ventilation og klimateknik E22
12362 Dagslys og Belysning E22
12410 Ingeniørgeologisk grundkursus E22
12412 Almindelige konstruktioner i jord E22
12420 Videregående ingeniørgeologi: Jord og porrøse bjergarter E22
12421 Videregående jordmekanik - styrke og stivhed af jord E22
12431 Bjergartsfysik og bjergartsmekanik E22
12440 Undergrundens energikilder E22
12444 Geotermisk reservoirteknik E22
12550 Statistik i eksperimentel materialelære E22
12552 Geoteknik og anlægskonstruktioner E22
12605 Bæredygtighed og livscyklusvurdering i det byggede miljø E22
12611 Varme- og stoftransport i bygninger E22
12612 Betonteknologi E22
12771 Bæredygtighed i ledelse E22
12772 Livscyklusvurdering af produkter og systemer E22
22000 Akustisk kommunikation E22
22001 Akustisk signalbehandling E22
22051 Signaler og lineære systemer i diskret tid E22
22055 Videregående signalbehandling med medicinske anvendelser E22
22101 Introduktion til programmering i Life Science via Python E22
22110 Python og Unix for bioinformatikere E22
22111 Introduktion til bioinformatik E22
22140 Introduktion til Systembiologi E22
22203 Udvikle, designe, implementere og betjene et sundhedsprodukt E22
22208 Human fysiologi E22
22231 Modul 1: Fra ide til projektplan i biotek- og farmaforskning E22
22237 Præklinisk lægemiddeludvikling E22
22433 Rapid prototyping af simple sensorsystemer E22
22435 Medikoteknisk produktudvikling E22
22481 Indledende medicinsk billeddannelse E22
22485 Medicinske billedsystemer E22
22511 Bio-medicinsk optik E22
22512 Optiske biosensorer E22
23101 Introduktion til fødevareproduktionskæder E22
23205 Bekæmpelse af infektionssygdomme E22
23210 Prædiktiv fødevaremikrobiologi og konservering E22
23260 Anvendte metoder indenfor metagenomics E22
23263 Avanceret modellering af infektionssygdomme E22
23272 Risikoanalyse i fødevaresikkerhed E22
23511 Grundlæggende fødevareproduktionsteknologi E22
23521 Hygiejnisk design i fødevareindustrien E22
23564 Integreret produktinnovation i fødevareindustrien E22
23711 Fødevareteknologi E22
23732 Human ernæring E22
23901 Grundkursus i fødevareanalyse E22
23902 Introduktion til fødevarer E22
23937 Kemisk fødevareanalyse II E22
23952 Fødevareteknologi for diplom E22
23953 Anvendt statistisk proceskontrol og kvalitetsstyring E22
23963 Råvarer, hygiejne og HACCP E22
23982 Kemisk risikoanalyse E22
25106 Introduktion til genetiske metoder for ingeniører E22
25301 Introduktion til akvatiske økosystemer, antropogene trusler og bæredygtige løsninger E22
25302 Fysisk Oceanografi E22
25303 Matematisk biologi E22
25311 Fiskerioceanografi E22
25312 Fiskerisystemer – forvaltning og modellering E22
25318 Forvaltning af akvatiske økosystemer E22
25323 Emner i akvatisk videnskab og teknologi E22
25325 Marine økosystemer under klimaforandring E22
25328 Matematisk økologisk modellering E22
25334 Genomiske metoder til avl og forvaltning af vandlevende ressourcer E22
25335 Fiskerimetodernes bæredygtighed E22
26000 Almen kemi E22
26006 Uorganisk kemi 1 E22
26028 Grundlæggende kemi på engelsk E22
26030 Grundlæggende kemi for "General Engineering" studerende E22
26050 Kemi for Life Science E22
26134 Videregående uorganisk kemi (Uorganisk kemi 3) E22
26171 Almen kemi E22
26173 Uorganisk kemi E22
26222 Fysisk kemi 2 E22
26255 Molekylær dynamik simulering og machine learning E22
26271 Fysisk kemi E22
26411 Organisk kemi 2 E22
26422 Biomolekylær kemi E22
26432 Avanceret Biomolekylær Kemi E22
26433 Organisk kemi 3 E22
26436 Lægemiddeludviklingsprocessen E22
26438 NMR spektroskopi E22
26471 Organisk kemi E22
27000 Ingeniørprojekt i Life Science E22
27002 Life Science E22
27020 Interdisciplinær bioengineering E22
27026 Molekylærbiologi E22
27230 Prokaryot cellebiologi E22
27246 Anvendt enzymteknologi og kinetik E22
27247 Eksperimentel enzymteknologi E22
27250 Molekylære vært-patogen interaktioner E22
27303 Metoder i proteinkarakterisering E22
27410 Computerstøttet design af cellefabrikker E22
27423 Metabolom- og proteomanalyse E22
27430 Eukaryot cellebiologi E22
27460 Syntesebiologi E22
27470 Mammal celleteknologi til produktion af biologics E22
27641 Systembiologi E22
27665 LabChip: Fysik i Lab-on-a-chip systemer E22
28001 Ingeniørarbejde - Kemi og Teknologi E22
28012 Kemisk og bioteknologisk produktion E22
28016 Matematiske modeller for kemiske og biokemiske systemer E22
28020 Kemisk og biokemisk procesteknik E22
28022 Kemisk og bioteknologisk procesteknik E22
28140 Introduktion til reaktionsteknik E22
28150 Introduktion til procesregulering E22
28157 Procesdesign E22
28213 Polymerteknologi E22
28233 Bioteknologiske oprensningsprocesser E22
28242 Reaktionskinetik og katalyse E22
28244 Forbrænding og højtemperaturprocesser E22
28310 Kemisk og biokemisk produktdesign E22
28315 Anvendt kolloid- og grænsefladekemi E22
28322 Teknisk termodynamik E22
28342 Reaktionsteknik E22
28344 Bioteknologi og procesdesign E22
28352 Regulering og styring af kemiske processer E22
28420 Separationsprocesser E22
28455 Procesadaptering i Fermenteringsbaseret Bioproduktion E22
28485 Biobusiness og procesinnovation E22
28515 Forbedret olieindvinding og kuldioxid lagring E22
28530 Transportprocesser E22
28852 Risikovurdering i kemisk og biokemisk industri E22
28857 GMP og kvalitet i farmaceutisk, biotek og fødevareindustri - Praktísk version E22
28870 Energi og bæredygtighed E22
30015 Indledende elektronik til instrumentering E22
30032 Elektroteknik E22
30035 Anvendt elektromagnetisme E22
30081 Digitalteknik E22
30100 Ingeniørarbejde - Geofysik og Rumteknologi E22
30111 Ingeniørarbejde - Elektroteknologi E22
30131 Geo- og planetfysik I E22
30230 Dataanalyse og -modellering i rum- og geofysik E22
30300 Introduktion til satellitsystemer E22
30350 Telemåling E22
30400 Elektromagnetisme E22
30415 HF-kommunikationskredsløb E22
30417 Antenne- og mikrobølgeteknik E22
30530 Introduktion til GIS E22
30539 Avanceret GIS E22
30552 Satellitgeodæsi E22
30752 Kryosfæren E22
30755 Klimaforandring - fysik og observationer E22
34021 Introduktion til optik og fotonik E22
34032 Faststofoptik E22
34034 Lasere og fotoniske systemer E22
34091 Ph.d.-kursus - Studiekreds indenfor avancerede fotoniske komponenter E22
34092 Ph.d.-kursus - Nano-optik E22
34313 Introduktion til datanet E22
34345 Signalsystemer og teknologi for jernbaner E22
34365 Prototyper for internet of things E22
34366 Intelligente systemer E22
34540 Lysemitterende dioder og solceller til energianvendelser E22
34600 Elektriske kredsløb 1 E22
34630 Integreret analog elektronik 1 E22
34652 Power Electronics 1 E22
34654 Kredsløbsteknologi og EMC E22
34721 Reguleringsteknik 1 E22
34745 Reguleringsteknik 2 E22
34747 Digital regulering E22
34753 Robotteknik E22
34758 Programmel til Autonomone Systemer E22
34791 Ph.d.-kursus - Emner inden for avanceret regulering E22
34840 Grundkursus i akustik og støj E22
34844 Bygningsakustik E22
34870 Elektroakustiske transducere og systemer E22
34880 Strukturlyd E22
38102 Teknologisk Iværksætteri E22
38105 Digitale Trends for Entreprenører E22
38107 Forretningsdesign for bæredygtighed E22
38108 Teknologi og Innovationsledelse E22
41000 Ingeniørarbejde E22
41011 Brugerorienteret design E22
41012 Visuel kommunikation E22
41015 Mekanik og materialer E22
41045 Termodynamisk modellering E22
41073 Udvikling og drift af produkt/service-systemer E22
41102 Strømningsmekanik 1 E22
41111 Strømningsmekanik 2 E22
41117 Marin og Kystkonstruktioner E22
41129 Turbulente strømninger E22
41201 Introduktion til skibe og andre flydende konstruktioner E22
41203 Bygningsmekanik E22
41216 Styrkeberegning af skibe E22
41222 Bølgebelastninger på skibe og offshore konstruktioner E22
41236 Bygningsmekanik E22
41275 Skibsoperationer E22
41312 Fluid Mekanik E22
41316 Videregående CFD E22
41320 Videregående fluidmekanik E22
41341 Økobil E22
41347 Forbrændingsmotorer - teori for anvendelse af konventionelle og bæredygtige brændstoffer E22
41402 Simulering af termiske energisystemer E22
41417 Digitalisering af Termiske Energiteknologier – Modellerings- og Simuleringsmetoder E22
41420 Køle- og varmepumpeteknologi E22
41422 Videregående energiteknik E22
41451 Ventilation og indeklima E22
41459 Energi og indeklima E22
41461 Bygningsintegrerede solcellesystemer E22
41462 Bygningssimulering E22
41463 Energieffektivt byggeri E22
41465 Computational Fluid Dynamics vedrørende bygninger E22
41467 Udvikling af solenergianlæg E22
41502 Styrkelære 2 (materialers styrkeforhold) E22
41515 Computerbaseret mekanismedynamik E22
41516 Anisotropi og fiberkompositter E22
41524 Smøringsmekanik E22
41525 Finite Element Metoder E22
41526 Brudmekanik E22
41533 Dimensionering og styrke 1 E22
41534 Dimensionering og styrke 2 E22
41564 Dynamik og svingninger E22
41603 Konstruktion og problemløsning E22
41612 Produktkonstruktion og dokumentation E22
41619 Introduktion til produktion E22
41628 Konceptualisering E22
41637 Mass Customization - anvendelse af produktkonfigurering E22
41653 Korrosion (teori og teknologi) E22
41661 Metallære E22
41662 Fysisk metallurgi E22
41681 Materialelære E22
41686 Materialelære E22
41730 Industriel formgivning af metaller E22
41733 Metallurgi, design og fremstilling af støbte komponenter E22
41740 Digital fremstilling - Industri 4.0 E22
41747 Modellering i materiale- og procesteknologi - varmetransmission og diffusion E22
41749 Præcisionsbearbejdning E22
41784 Procesteknik E22
41787 Produktionsteknologi E22
41788 Produktionsteknologi E22
41809 Anvendt Finite Element Analyse E22
41812 Introduktion til Finite Element Analyse E22
41814 Varmetransmission E22
41843 Projektarbejde i køretøjsteknik E22
41901 Ingeniørarbejde E22
41902 Ingeniørarbejde - fra dele til et hele E22
41911 BIM og visuel kommunikation E22
41914 Byggeri og bygningsdesign E22
41915 Byens rum, den store konstruktion E22
41919 Videregående BIM for bygningsdesign E22
41929 Digitale designværktøjer E22
41931 Brandsikkerhed i bygninger E22
41933 Konstruktionsbrandteknik E22
41934 Videregående Bygnings Informations Modellering (BIM) E22
41937 Konstruktionsdesign af betonelementbygninger E22
41938 Agile Prototyping E22
41951 Konstruktionselementer og deres virkemåde E22
41953 Bærende konstruktioner 1 E22
41955 Bærende konstruktioner 3: Ramme- og pladekonstruktioner E22
41957 Stålkonstruktioner E22
41958 Bærende Konstruktioners Numeriske Modellering 1: Elementmetoden E22
41961 Bærende Konstruktioners Numeriske Modellering 2: Ikke-lineær elementmetode E22
41963 Videregående betonstyrkelære E22
41967 Jordskælvs- og vindteknik E22
41968 Brokonstruktioner E22
42009 Indledende økonomi E22
42011 Produkters brug og design E22
42015 Energiøkonomi E22
42087 Design Methods and Reflective Practice E22
42101 Introduktion til operationsanalyse E22
42104 Introduktion til financial engineering E22
42111 Statisk og dynamisk optimering E22
42114 Heltalsprogrammering E22
42115 Netværksoptimering E22
42117 Transport Optimering E22
42178 Analyse af transportsystemer - efterspørgsel og planlægning E22
42184 Data science inden for mobilitet E22
42188 Simulation og modelllering af agent-baserede systemer E22
42251 Bæredygtighedsindikatorer og bæredygtig byudvikling E22
42382 Industry 4.0 in Operations Management E22
42402 Bæredygtig drift og supply chain management E22
42421 Ledelse og organisation E22
42577 Introduktion til Business Analytics E22
42580 Ingeniørarbejde - Data Science og Management E22
42587 Introduktion til Operations og Supply Chain Management E22
42879 Beslutningsstøtte og strategisk vurdering E22
42973 Planlægning og modellering af infrastruktur E22
46015 Digitale energisamfund E22
46030 Elektriske energisystemer E22
46100 Introduktion til mikrometeorologi for vindenergi E22
46115 Turbulensmodellering CFD E22
46205 Feasibility-studier af energiprojekter E22
46211 Offshore vindenergi E22
46300 Vindkraft og aeroteknologi E22
46320 Vindmøllelaster, -aerodynamik og -kontrol E22
46400 Vindmøller og måleteknik E22
46420 Kompositmaterialer og fibre E22
46500 Probabilistiske Metoder i Vindenergi E22
46550 Nettilslutning og high voltage DC (HVDC) transmission af offshore vind E22
46700 Introduktion til Elforsyningssystemer E22
46710 Stabilitet og kontrol i elforsyningssystemer E22
46715 Transienter i elforsyningssystemer E22
46735 Vindmøller, PV og Elektriske Energilagring drivetrains E22
46745 Integration af vindkraft i elsystemet E22
47211 Elektrokemisk energilagring og Power2X E22
47212 Computersimulering af materialer E22
47310 Batterimaterialer og batterikemi: fra fundamentale mekanismer til battericeller E22
47317 Exergianalyse E22
47330 Energilagring og -konvertering E22
47331 Permanente magneter, deres brug og optimering E22
47333 Elektronmikroskopi til materialeforskning E22
47338 Organiske energimaterialer E22
47339 Faststof- og strukturkemi E22
47513 Ph.d.-kursus om moderne energiforskning E22
62000 Erhvervsøkonomi E22
62004 Kreativitet og Innovation E22
62008 Produktudvikling - faser og forløb i produktudviklingen E22
62009 Materialelære E22
62018 Design, brugere og etik E22
62030 Fra ide til checkout (3.semester PI-projekt) E22
62074 Projektledelse - Værktøjer og praktisk ledelse E22
62079 Grundlæggende Operations Management E22
62087 Styrkelære og termodynamik E22
62094 Driftsøkonomi og investering E22
62096 Informationsteknologi i Produktion E22
62101 Operations Management og LEAN E22
62103 Regnskabsanalyse og økonomistyring E22
62104 Automation i Produktionen E22
62107 Kvalitetstyring og GMP E22
62108 Tværfaglig udvikling af teknologi og produktion (projekt 3) E22
62110 Virksomhedssystemer E22
62111 Industri 4.0 i praksis E22
62118 Organisation og Ledelse E22
62119 Videnskabsteori og produktionstekniske metoder E22
62120 Produktions- og forretningsudvikling (projekt 4) E22
62122 Erhvervsjura E22
62133 Supply Chain Management & Design E22
62134 Strategisk Analyse og udvikling E22
62145 Produkters dokumentation E22
62168 Grundlæggende matematik 1 E22
62171 Afsætningsøkonomi E22
62174 Erhvervsøkonomi 2 E22
62186 Tysk - Kultur og samfund 2 F19
62194 Programmering E22
62198 Økonomi for ingeniører E22
62199 Vejprojektering og trafiksikkerhed E22
62210 Projektlederskab - Lederskab, Flow og Effekt E22
62211 Forretningsvidenskab og teknologiledelse E22
62212 Forretningsforståelse: introduktion til markedsføring og international business E22
62214 Globalisering og interkulturelmarkedsføring E22
62218 Grundlæggende Naturvidenskab E22
62221 Erhvervs- og samfundsøkonomi E22
62224 Engelsk 1 - Den engelsksprogede verden og akademisk skrivning 1 E22
62231 Interkulturel forretningskommunikation E22
62232 International Markedsføring E22
62233 Makroøkonomi E22
62239 Bæredygtig forretningsudvikling E22
62259 Bygningsmekanik 2 E22
62263 Betonkonstruktioner E22
62265 Trafik og veje i byområder E22
62267 SMART energiforsyning E22
62268 Jord- og Grundvandsforurening E22
62269 Bygnings- og Infrastrukturprojekt 1 E22
62270 Byggeprocesstyring E22
62271 Bygningsenergi & varmeanlæg E22
62276 Vej- og baneprojektering E22
62277 Vand og klimatilpasning E22
62279 Bygnings- og Infrastrukturprojekt 2 E22
62281 Bygningsfornyelse med fokus på energi og mekaniske installationer E22
62282 Bygningsfornyelse med fokus på konstruktioner E22
62297 Trækonstruktioner og udførelse E22
62318 Byggeri E22
62328 Anlæg og Infrastruktur E22
62389 Klimatilpasning og skybrudssikring E22
62407 Internet of Things - Teori og praksis E22
62413 Avanceret objektorienteret programmering med C# og .NET E22
62416 Videregående mobilapplikationsudvikling E22
62422 Medicoteknik 1 E22
62443 Datakommunikation E22
62505 Introduktion til indlejrede systemer E22
62525 Digital Signalbehandling. E22
62530 Netværkssikkerhed E22
62531 Udviklingsmetoder til IT-systemer E22
62532 Versionsstyring og testmetoder E22
62550 Brugerinteraktion og udvikling på mobile enheder E22
62557 Hardware-nær programmering E22
62558 Linux og C Programmering E22
62581 IT og kommunikation E22
62582 Komplekse systemer og Devops E22
62583 Programmering af Indlejrede trådløse systemer og sensorer E22
62588 Operativsystemer E22
62589 Business Intelligence E22
62598 Kunstig intelligens i computerspil E22
62601 Termodynamik og Mekanik for elektroingeniører E22
62604 Termodynamik og energiteknik E22
62616 Plastteknologi E22
62626 Computer Aided Design CAD2 E22
62637 Videregående analytics i mobilitet og transport E22
62643 Svingningslære E22
62646 Modellering og Programmering E22
62657 Fluid Mekanik E22
62669 Statistisk Analyse og Datavisualisering E22
62675 Mekanik E22
62677 Anvendt reguleringsteknik E22
62694 Dynamik E22
62700 Beskyttelse af elektriske energisystemer E22
62732 Analog elektronik E22
62734 Datateknik og programmering E22
62735 Videregående Matematik for Diplom Elektroteknologi E22
62743 Digital signalbehandling E22
62751 Digital elektronik + PLC E22
62752 Måling og styring med mikroprocessorer E22
62755 Effektelektronik E22
62760 Elforsyning 1 E22
62762 Elektrisk Energiteknik E22
62763 Elektroteknik 1 E22
62765 Vedvarende energi i elforsyningen E22
62766 Drift af elektriske energisystemer E22
62770 Anvendt elteknik for Maskin E22
62773 Elektrofysik 1 E22
62798 Geometriske operationer i plan og rum E22
62999 Innovation Pilot E22
62T04 Webteknologier E22
62T26 Udviklingsmetoder og udviklingsprocesser E22