Lokaleoversigt

Lokaleoversigt

Herunder kan der søges på et eller flere kurser og få vist hvornår og hvor undervisningen finder sted

KursusnummerInstitut
Vælg alle
01006 Matematik 1 E21
01017 Diskret matematik E21
01018 Diskret matematik 2: algebra E21
01019 Diskret matematik E21
01025 Matematik 2 for Matematik og Teknologi E21
01034 Matematik 2 E21
01035 Matematik 2 E21
01237 Differentialgeometri og parametrisk design E21
01415 Computational Discrete Mathematics E21
01418 Introduktion til partielle differentialligninger E21
01426 Kryptologi 2 E21
01527 Videregående grafteori E21
01604 Modellering af populationer og sygdomsspredning E21
01617 Introduktion til Dynamiske Systemer E21
01715 Funktionalanalyse E21
01901 Basismat 1 - Indledende matematik for diplomingeniører E21
01904 Diskret matematik E21
01920 Basismat 2 - Videregående matematik for diplomingeniører E21
02101 Indledende Programmering E21
02110 Algoritmer og datastrukturer 2 E21
02121 Introduktion til softwareteknologi E21
02132 Computersystemer E21
02135 Introduktion til Cyber Systemer E21
02138 Digital elektronik 1 E21
02155 Computerarkitektur E21
02156 Logiske Systemer og Logikprogrammering E21
02157 Funktionsprogrammering E21
02158 Parallelprogrammering E21
02159 Operativsystemer E21
02162 Software Engineering 2 E21
02203 Design af digitale systemer E21
02217 Design af aritmetiske processorer E21
02223 Modelbaseret Systems Engineering E21
02229 Systemoptimering E21
02232 Anvendt Kryptografi E21
02234 Aktuelle emner i systemsikkerhed E21
02239 Datasikkerhed E21
02242 Programanalyse E21
02246 Model tjek E21
02249 Beregningsmæssigt hårde problemer E21
02258 Parallelle computersystemer E21
02261 Software Startup Studio E21
02263 Formelle aspekter af software engineering E21
02269 Process Mining E21
02287 Logiske teorier for usikkerhed og læring E21
02289 Algoritmiske teknikker for moderne datamodeller E21
02312 Indledende programmering E21
02314 Indledende programmering E21
02318 Indledende programmering for diplom-E E21
02321 Hardware/Software Programmering E21
02323 Introduktion til statistik E21
02332 Compilerteknik E21
02369 Software processer og mønstre E21
02393 Programmering i C++ E21
02402 Introduktion til statistik E21
02405 Sandsynlighedsregning E21
02407 Stokastiske processer - Sandsynlighedsregning 2 E21
02409 Multivariat statistik E21
02411 Statistisk forsøgsplanlægning E21
02413 Statistisk kvalitetskontrol E21
02417 Tidsrækkeanalyse E21
02418 Statistisk modellering: teori og anvendelser E21
02425 Diffusioner og stokastiske differentialligninger E21
02427 Videregående tidsrækkeanalyse E21
02429 Analyse af korrelerede data: Mixede lineære modeller E21
02450 Introduktion til machine learning og data mining E21
02456 Dyb læring E21
02458 Kognitiv modellering E21
02461 Introduktion til intelligente systemer E21
02471 Machine learning til signalbehandling E21
02492 Digital Learning Technology and Entrepreneurship E21
02502 Billedanalyse E21
02525 Introduktion til Matematik og Teknologi E21
02561 Computer grafik E21
02562 Rendering - introduktion E21
02586 Statistisk Genetik E21
02601 Introduktion til numeriske algoritmer E21
02610 Optimering og datafitting E21
02619 Model prædiktiv regulering E21
02624 Introduktion til inverse problemer E21
02631 Introduktion til programmering og databehandling E21
02635 Programmering af matematisk software E21
02689 Videregående numeriske metoder til løsning af differentialligninger E21
02805 Sociale grafer og interaktioner E21
02807 Beregningsmæssige Værktøjer til Datavidenskab E21
02809 UX Design Prototypeudviking E21
02830 Avanceret projekt i digitale medieteknologier E21
02949 DTU Compute ph.d.-seminar F21
02955 Pseudodifferentielle operatorer for randværdiproblemer E21
10018 Fysik 1 E21
10020 Fysik 1 E21
10022 Fysik 1 E21
10024 Fysik 1 E21
10031 Introduktion til Fysik og Nanoteknologi E21
10033 Mekanik og fysisk modellering E21
10036 Elektromagnetisme for fysikere E21
10041 Fysik 2 - General Engineering E21
10050 Modelfysik E21
10112 Videregående kvantemekanik E21
10122 Statistisk fysik E21
10200 Materialers struktur og dynamik studeret med røntgen og neutroner E21
10303 Faststoffysik og nanoskala materialefysik E21
10318 Mangepartikel metoder i faststoffysik E21
10321 Nanosystemteknologi E21
10331 Eksperimentel introduktion til fysikken bag bæredygtig energi E21
10333 Fysikken i vedvarende energi E21
10337 Teoretisk mikrofluidik E21
10339 Begreber i heterogen katalyse og anvendelser indenfor energikonvertering E21
10380 Kvanteoptik E21
10385 Anvendt kvantefysik: Kvanteinformationsteknologi E21
10400 Plasmafysik E21
10405 Relativitetsteori E21
10508 Journal club om elektronstruktur E21
10590 Illustration af videnskabeligt indhold E21
10605 Teknologihistorie E21
10610 Teknologihistorie E21
10855 Videregående fabrikation af mikro- og nanostrukturer E21
10916 Fysik 1 E21
10935 Fysik 1 E21
11000 Ingeniørarbejde E21
11020 Brandsikkerhed i bygninger E21
11023 Konstruktionsbrandteknik E21
11034 Videregående Bygnings Informations Modellering (BIM) E21
11035 Videregående BIM for bygningsdesign E21
11108 Bygningsintegrerede solcellesystemer E21
11115 Bygningsenergi og -installationer - Integreret design E21
11116 Energirigtigt byggeri E21
11122 Varme- og stoftransport i bygninger E21
11124 Computational Fluid Dynamics vedrørende bygninger E21
11128 Udvikling af solenergianlæg E21
11141 Energi og indeklima E21
11142 Dagslys og belysning E21
11203 Introduktion til indeklima E21
11221 Ventilation og klimateknik E21
11305 Bærende Konstruktioners Numeriske Modellering 1: Elementmetoden E21
11318 Stålkonstruktioner E21
11320 Konstruktionsdesign af betonelementbygninger E21
11337 Agile Prototyping E21
11341 Bærende konstruktioner 1 E21
11343 Bærende konstruktioner 3: Ramme- og pladekonstruktioner E21
11346 Bærende Konstruktioners Numeriske Modellering 2: Ikke-lineær elementmetode E21
11351 Videregående betonstyrkelære E21
11374 Jordskælvs- og vindteknik E21
11375 Brokonstruktioner E21
11412 Geoteknik og anlægskonstruktioner E21
11418 Bjergartsfysik og bjergartsmekanik E21
11420 Mineralske råstoffer E21
11430 Videregående ingeniørgeologi: Jord og porrøse bjergarter E21
11440 Olie- og gas ressourcer E21
11444 Geotermisk reservoirteknik E21
11451 Vejbefæstelsesmekanik E21
11463 Almindelige konstruktioner i jord E21
11464 Videregående jordmekanik - styrke og stivhed af jord E21
11526 Interdisciplinary Design Project E21
11563 Betonteknologi E21
11764 Ventilation og indeklima E21
11767 Statistik i eksperimentel materialelære E21
11911 Konstruktionselementer og deres virkemåde E21
11951 BIM og visuel kommunikation E21
11954 Boligbyggeri og bygningsdesign E21
11955 Byens rum, den store konstruktion E21
11990 Ingeniørarbejde - fra dele til et hele E21
11995 Designteori og metoder E21
11997 Bæredygtighed og livscyklusvurdering E21
12000 Vand og miljømanagement E21
12102 Miljøtekniske processer E21
12104 Modellering af miljøtekniske processer E21
12109 Fysisk-kemiske vandbehandlingsteknologier E21
12122 Afløbssystemer og urban regnvandshåndtering E21
12130 Affaldssystemer og affaldsteknologi E21
12134 Miljøteknisk Mikrobiologi E21
12139 Resource Engineering E21
12145 Terrestrial Ecology for Engineers E21
12202 Miljø og bæredygtighed E21
12228 Urban luftforurening E21
12245 Vandforurening E21
12336 Grundvandskvalitet E21
22000 Akustisk kommunikation E21
22001 Akustisk signalbehandling E21
22005 Videregående høreforskningsemner E21
22051 Signaler og lineære systemer i diskret tid E21
22110 Python og Unix for bioinformatikere E21
22140 Introduktion til Systembiologi E21
22203 Udvikle, designe, implementere og betjene et sundhedsprodukt E21
22208 Human fysiologi E21
22237 Præklinisk lægemiddeludvikling E21
22283 Molekylær termodynamik, transport og analyse E21
22433 Rapid prototyping af analoge sensorsystemer E21
22434 Programmering og dataanalyse i medicoteknik E21
22435 Medikoteknisk produktudvikling E21
22481 Indledende medicinsk billeddannelse E21
22485 Medicinske billedsystemer E21
22511 Bio-medicinsk optik E21
22512 Optiske biosensorer E21
22525 Medicinsk billedanalyse E21
22600 Fabrikation af mikro- og nanostrukturer E21
22603 Lysmikroskopi for life science E21
22680 Computer-baseret introduktion til dataanalyse for Fysik, Nano- og Sundhedsteknologi E21
22700 Effective Science Communication E21
23101 Introduktion til fødevareproduktionskæder E21
23151 Aquatic food primary production: Fishery and aquaculture E21
23152 Aquatic food processing and technology E21
23205 Bekæmpelse af infektionssygdomme E21
23210 Prædiktiv fødevaremikrobiologi E21
23260 Anvendte metoder indenfor metagenomics E21
23272 Risikoanalyse i fødevaresikkerhed E21
23511 Grundlæggende fødevareproduktionsteknologi E21
23521 Hygiejnisk design i fødevareindustrien E21
23564 Integreret produktinnovation i fødevareindustrien E21
23711 Fødevareteknologi E21
23732 Ernæring E21
23901 Grundkursus i fødevareanalyse E21
23902 Introduktion til fødevarer E21
23921 Risikoanalyse og modellering E21
23932 Biologisk kemi E21
23951 Anvendt statistisk proceskontrol og kvalitetsstyring E21
23952 Fødevareteknologi for diplom E21
23962 Fødevareproduktion, råvarer og hygiejne E21
25106 Introduktion til genetiske metoder for ingeniører E21
25108 Praktisk anvendelse af molekylære teknikker E21
25301 Introduktion til akvatiske økosystemer, antropogene trusler og bæredygtige løsninger E21
25302 Fysisk Oceanografi E21
25303 Matematisk biologi E21
25311 Fiskerioceanografi E21
25318 Forvaltning af akvatiske økosystemer E21
25323 Emner i akvatisk videnskab og teknologi E21
25325 Marine økosystemer under klimaforandring E21
25328 Matematisk økologisk modellering E21
25334 Genomiske metoder til avl og forvaltning af vandlevende ressourcer E21
26000 Almen kemi E21
26006 Uorganisk kemi 1 E21
26028 Grundlæggende kemi på engelsk E21
26030 Grundlæggende kemi for "General Engineering" studerende E21
26050 Kemi for Life Science E21
26134 Videregående uorganisk kemi (Uorganisk kemi 3) E21
26171 Almen kemi E21
26173 Uorganisk kemi E21
26222 Fysisk kemi 2 E21
26255 Computermodellering i kemi E21
26271 Fysisk kemi E21
26330 Faststofkemi E21
26411 Organisk kemi 2 E21
26422 Biomolekylær kemi E21
26433 Organisk kemi 3 E21
26436 Lægemiddeludviklingsprocessen E21
26471 Organisk kemi E21
27000 Ingeniørprojekt i Life Science E21
27002 Life Science E21
27015 Fagprojekt i Bioteknologi / Teknisk Biomedicin E21
27020 Interdisciplinær bioengineering E21
27026 Molekylærbiologi E21
27230 Prokaryot cellebiologi E21
27246 Anvendt enzymteknologi og kinetik E21
27247 Eksperimentel enzymteknologi E21
27250 Molekylære vært-patogen interaktioner E21
27303 Metoder i proteinkarakterisering E21
27410 Computerstøttet design af cellefabrikker E21
27423 Metabolom- og proteomanalyse E21
27430 Eukaryot cellebiologi E21
27460 Syntesebiologi E21
27641 Systembiologi E21
27665 LabChip: Fysik i Lab-on-a-chip systemer E21
28001 Ingeniørarbejde - Kemi og Teknologi E21
28012 Kemisk og bioteknologisk produktion E21
28016 Matematiske modeller for kemiske og biokemiske systemer E21
28020 Kemisk og biokemisk procesteknik E21
28022 Kemisk og bioteknologisk procesteknik E21
28140 Introduktion til reaktionsteknik E21
28150 Introduktion til procesregulering E21
28157 Procesdesign E21
28213 Polymerteknologi E21
28233 Bioteknologiske oprensningsprocesser E21
28242 Reaktionskinetik og katalyse E21
28244 Forbrænding og højtemperaturprocesser E21
28310 Kemisk og biokemisk produktdesign E21
28315 Anvendt kolloid- og grænsefladekemi E21
28322 Teknisk termodynamik E21
28342 Reaktionsteknik E21
28344 Bioteknologi og procesdesign E21
28352 Regulering og styring af kemiske processer E21
28420 Separationsprocesser E21
28455 Procesadaptering i Fermenteringsbaseret Bioproduktion E21
28485 Biobusiness og procesinnovation E21
28515 Forbedret olieindvinding og kuldioxid lagring E21
28530 Transportprocesser E21
28852 Risikovurdering i kemisk og biokemisk industri E21
28857 GMP og kvalitet i farmaceutisk, biotek og fødevareindustri - Praktísk version E21
28870 Energi og bæredygtighed E21
30032 Elektroteknik E21
30081 Digitalteknik E21
30100 Ingeniørarbejde - Geofysik og Rumteknologi E21
30131 Geo- og planetfysik I E21
30202 Måleteknologi inden for rum- og geofysik E21
30230 Dataanalyse og -modellering i rum- og geofysik E21
30300 Introduktion til satellitsystemer E21
30330 Billedanalyse på mikrocomputer E21
30350 Telemåling E21
30532 Introduktion til digital kortlægning og GIS E21
30535 Geografiske informationssystemer E21
30552 Satellitgeodæsi E21
30790 Observationel røntgenastrofysik E21
31001 Elektriske kredsløb 1 E21
31011 Ingeniørarbejde - Elektroteknologi E21
31035 Anvendt elektromagnetisme E21
31200 Grundkursus i akustik og støj E21
31220 Elektroakustiske transducere og systemer E21
31241 Bygningsakustik E21
31270 Strukturlyd E21
31300 Reguleringsteknik 1 E21
31310 Reguleringsteknik 2 E21
31352 Switch-mode strømforsyning 1 E21
31383 Robotteknik E21
31391 Programmel til Autonomone Systemer E21
31400 Elektromagnetisme E21
31415 HF-kommunikationskredsløb E21
31417 Antenne- og mikrobølgeteknik E21
31631 Integreret analog elektronik 1 E21
31711 Digitale Energisamfund E21
31730 Introduktion til Elforsyningssystemer E21
31735 Elektriske energisystemer E21
31750 Stabilitet og kontrol i elforsyningssystemer E21
31773 Transienter i elforsyningssystemer E21
31783 Integration af vindkraft i elsystemet E21
31787 Vindmøller, PV ogElektriske Energilagring drivetrains E21
34021 Introduktion til optik og fotonik E21
34032 Faststofoptik E21
34034 Lasere og fotoniske systemer E21
34052 Ikke-lineær optik E21
34302 Introduktion til Cyberteknologi E21
34313 Introduktion til datanet E21
34334 Avancerede datanet og cybersikkerhed E21
34366 Intelligente systemer E21
34451 Ikke-lineær matematisk fysik E21
34540 Lysemitterende dioder og solceller til energianvendelser E21
34541 Entrepreneurship in photonics and communications E21
41000 Ingeniørarbejde E21
41011 Brugerorienteret design E21
41012 Visuel kommunikation E21
41015 Mekanik og materialer E21
41045 Termodynamisk modellering E21
41051 Produktliv og miljøforhold E21
41073 Udvikling og drift af produkt/service-systemer E21
41102 Strømningsmekanik 1 E21
41111 Strømningsmekanik 2 E21
41117 Marin og Kystkonstruktioner E21
41129 Turbulente strømninger E21
41201 Introduktion til skibe og andre flydende konstruktioner E21
41203 Bygningsmekanik E21
41216 Styrkeberegning af skibe E21
41222 Bølgebelastninger på skibe og offshore konstruktioner E21
41236 Bygningsmekanik E21
41275 Skibsoperationer E21
41312 Fluid Mekanik E21
41316 Videregående CFD E21
41320 Videregående fluidmekanik E21
41341 Økobil E21
41347 Forbrændingsmotorer - teori for anvendelse af konventionelle og bæredygtige brændstoffer E21
41402 Simulering af termiske energisystemer E21
41417 Digitalisering af Termiske Energiteknologier – Modellerings- og Simuleringsmetoder E21
41420 Køle- og varmepumpeteknologi E21
41422 Videregående energiteknik E21
41502 Styrkelære 2 (materialers styrkeforhold) E21
41515 Computerbaseret mekanismedynamik E21
41516 Anisotropi og fiberkompositter E21
41524 Smøringsmekanik E21
41525 Finite Element Metoder E21
41526 Brudmekanik E21
41533 Dimensionering og styrke 1 E21
41534 Dimensionering og styrke 2 E21
41564 Dynamik og svingninger E21
41603 Konstruktion og problemløsning E21
41612 Produktkonstruktion og dokumentation E21
41628 Konceptualisering E21
41653 Korrosion (teori og teknologi) E21
41661 Metallære E21
41662 Fysisk metallurgi E21
41681 Materialelære E21
41686 Materialelære E21
41690 Elektronmikroskopi og analyse for materialeforskning E21
41730 Industriel formgivning af metaller E21
41733 Metallurgi, design og fremstilling af støbte komponenter E21
41742 Introduktion til mikromekanisk systemdesign og produktion E21
41744 Præcisionsfremstillingsteknologier E21
41747 Modellering i materiale- og procesteknologi - varmetransmission og diffusion E21
41784 Procesteknik E21
41787 Produktionsteknologi E21
41809 Anvendt Finite Element Analyse E21
41812 Introduktion til Finite Element Analyse E21
41814 Varmetransmission E21
41843 Projektarbejde i køretøjsteknik E21
42002 Modellering af energisystemer ved brug af OR E21
42009 Indledende økonomi E21
42011 Produkters brug og design E21
42015 Energiøkonomi E21
42085 Forretningsdesign til bæredygtighed E21
42087 Design Methods and Reflective Practice E21
42101 Introduktion til operationsanalyse E21
42104 Introduktion til financial engineering E21
42111 Statisk og dynamisk optimering E21
42114 Heltalsprogrammering E21
42115 Netværksoptimering E21
42178 Analyse af transportsystemer - efterspørgsel og planlægning E21
42188 Simulation og modelllering af agent-baserede systemer E21
42251 Bæredygtighedsindikatorer og bæredygtig byudvikling E21
42351 Bæredygtighed i ledelse E21
42372 Livscyklusvurdering af produkter og systemer E21
42382 Industry 4.0 in Operations Management E21
42387 Digitale Trends for Entreprenører E21
42402 Bæredygtig drift og supply chain management E21
42406 Introduktion til produktion E21
42421 Ledelse og organisation E21
42436 Teknologisk Iværksætteri E21
42451 Mass Customization - anvendelse af produktkonfigurering E21
42575 Teknologi og Innovationsledelse E21
42577 Introduktion til Business Analytics E21
42580 Ingeniørarbejde 1 E21
42587 Introduktion til Operations og Supply Chain Management E21
42879 Beslutningsstøtte og strategisk vurdering E21
46100 Introduktion til mikrometeorologi for vindenergi E21
46115 Turbulensmodellering CFD E21
46205 Feasibility-studier af energiprojekter E21
46211 Offshore vindenergi E21
46300 Vindkraft og aeroteknologi E21
46320 Vindmøllelaster, -aerodynamik og -kontrol E21
46400 Vindmøller og måleteknik E21
46420 Kompositmaterialer og fibre E21
46500 Probabilistiske Metoder i Vindenergi E21
46550 Nettilslutning og high voltage DC (HVDC) transmission af offshore vind E21
47513 Ph.d.-kursus om moderne energiforskning E21
62000 Erhvervsøkonomi E21
62004 Kreativitet og Innovation E21
62008 Produktudviklingens faser og forløb E21
62009 Materialelære E21
62018 Design, brugere og etik E21
62030 Fra ide til checkout (3.semester PI-projekt) E21
62074 Projektledelse - Værktøjer og praktisk ledelse E21
62079 Grundlæggende Operations Management E21
62087 Styrkelære, termodynamik og elektroteknik E21
62088 Produktionsforståelse (projekt 1) E21
62094 Driftsøkonomi og investering E21
62096 Informationsteknologi i Produktion E21
62101 Operations Management og LEAN E21
62103 Regnskabsanalyse og økonomistyring E21
62104 Automation i Produktionen E21
62107 Kvalitetstyring og GMP E21
62108 Tværfaglig udvikling af teknologi og produktion (projekt 3) E21
62110 Virksomhedssystemer E21
62111 Industri 4.0 i praksis E21
62118 Organisation og Ledelse E21
62119 Videnskabsteori og produktionstekniske metoder E21
62120 Produktions- og forretningsudvikling (projekt 4) E21
62122 Erhvervsjura E21
62133 Supply Chain Management & Design E21
62142 Digitalisering og Industri 4.0 E21
62145 Produkters dokumentation E21
62168 Grundlæggende matematik 1 E21
62171 Afsætningsøkonomi E21
62174 Erhvervsøkonomi 2 E21
62186 Tysk - Kultur og samfund 2 F19
62194 Programmering E21
62198 Økonomi for ingeniører E21
62199 Vejprojektering og trafiksikkerhed E21
62200 Interkulturel management og marketing E21
62205 Miljø, kemi og produkter E21
62212 Forretningsforståelse: introduktion til markedsføring og international business E21
62214 Globalisering og interkulturelmarkedsføring E21
62218 Grundlæggende Naturvidenskab E21
62221 Erhvervs- og samfundsøkonomi E21
62223 Erhvervsøkonomi 1 E21
62224 Engelsk 1 - Amerikanske samfundsforhold og akademisk skrivning 1 E21
62225 Engelsk 2 - Britiske samfundsforhold og akademisk skrivning 2 E21
62228 International Business E21
62229 IT Forretning E21
62239 Bæredygtig forretningsudvikling E21
62240 Engelsk 5 - Forretningskommunikation E21
62242 Fransk - i en international kontekst E21
62246 Tysk i en international kontekst E21
62247 Spansk - i en international kontekst E21
62259 Bygningsmekanik 2 E21
62263 Betonkonstruktioner E21
62265 Trafik og veje i byområder E21
62267 SMART energiforsyning E21
62268 Jord- og Grundvandsforurening E21
62269 Bygnings- og Infrastrukturprojekt 1 E21
62270 Byggeprocesstyring E21
62271 Bygningsenergi & varmeanlæg E21
62276 Vej- og baneprojektering E21
62277 Vand og klimatilpasning E21
62279 Bygnings- og Infrastrukturprojekt 2 E21
62281 Bygningsfornyelse med fokus på energi og mekaniske installationer E21
62282 Bygningsfornyelse med fokus på konstruktioner E21
62297 Trækonstruktioner og udførelse E21
62318 Byggeri E21
62389 Klimatilpasning og skybrudssikring E21
62407 Internet of Things - Teori og praksis E21
62413 Avanceret objektorienteret programmering med C# og .NET E21
62416 Videregående mobilapplikationsudvikling E21
62420 Informationsteknologi 1 E21
62422 Medicoteknik 1 E21
62426 Cyber defence og ledelsesansvar E21
62427 Netværksforsvar og angrebshåndtering E21
62428 Sikker implementation af systemer E21
62434 Anvendt kryptografi E21
62443 Datakommunikation E21
62445 Avanceret Internetteknologi E21
62505 Introduktion til indlejrede systemer E21
62523 Sundhedsvidenskab 1 E21
62525 Digital Signalbehandling. E21
62530 Netværkssikkerhed E21
62531 Udviklingsmetoder til IT-systemer E21
62532 Versionsstyring og testmetoder E21
62533 Anvendt machine learning og big data E21
62550 Brugerinteraktion og udvikling på mobile enheder E21
62557 Hardware-nær programmering E21
62558 Linux og C Programmering E21
62581 IT og kommunikation E21
62582 Komplekse systemer og Devops E21
62583 Programmering af Indlejrede trådløse systemer og sensorer E21
62588 Operativsystemer E21
62589 Business Intelligence E21
62598 Kunstig intelligens i computerspil E21
62601 Termodynamik og Mekanik for elektroingeniører E21
62603 Termodynamik med projekt E21
62606 Anvendt diskret reguleringsteknik på mekaniske, fluide og termiske anlæg E21
62607 Anvendt industrirobot teknik E21
62616 Plastteknologi E21
62623 Bæredygtighed, mobilitet og samfund E21
62626 Computer Aided Design CAD2 E21
62635 Design af rørsystemer og pumper E21
62637 Videregående analytics i mobilitet og transport E21
62643 Svingningslære E21
62646 Modellering og Programmering E21
62657 Fluid Mekanik E21
62669 Statistisk Analyse og Datavisualisering E21
62675 Mekanik E21
62677 Anvendt reguleringsteknik E21
62694 Dynamik E21
62700 Beskyttelse af elektriske energisystemer E21
62703 Projektering af elektriske installationer E21
62732 Analog elektronik E21
62734 Datateknik og programmering E21
62735 Videregående Matematik for Diplom Elektroteknologi E21
62743 Digital signalbehandling E21
62751 Digital elektronik + PLC E21
62752 Måling og styring med mikroprocessorer E21
62755 Effektelektronik E21
62760 Elforsyning 1 E21
62762 Elektrisk Energiteknik E21
62763 Elektroteknik 1 E21
62765 Vedvarende energi i elforsyningen E21
62766 Drift af elektriske energisystemer E21
62770 Anvendt elteknik for Maskin E21
62773 Elektrofysik 1 E21
62799 Geometriske operationer i plan og rum E21
62908 Teknologi i samspil med mennesker E21
62999 Innovation Pilot E21
62T04 Webteknologier E21