Lokaleoversigt

Lokaleoversigt

Herunder kan der søges på et eller flere kurser og få vist hvornår og hvor undervisningen finder sted

KursusnummerInstitut
Vælg alle
01006 Matematik 1 E21
01017 Diskret matematik E21
01018 Diskret matematik 2: algebra E21
01019 Diskret matematik E21
01035 Matematik 2 E21
01237 Differentialgeometri og parametrisk design E21
01527 Videregående grafteori E21
01617 Introduktion til Dynamiske Systemer E21
01715 Funktionalanalyse E21
01901 Basismat 1 - Indledende matematik for diplomingeniører E21
01920 Basismat 2 - Videregående matematik for diplomingeniører E21
02110 Algoritmer og datastrukturer 2 E21
02121 Introduktion til softwareteknologi E21
02138 Digital elektronik 1 E21
02157 Funktionsprogrammering E21
02158 Parallelprogrammering E21
02159 Operativsystemer E21
02162 Software Engineering 2 E21
02203 Design af digitale systemer E21
02223 Modelbaseret Systems Engineering E21
02232 Anvendt Kryptografi E21
02287 Logiske teorier for usikkerhed og læring E21
02312 Indledende programmering E21
02314 Indledende programmering E21
02321 Hardware/Software Programmering E21
02323 Introduktion til statistik E21
02369 Software processer og mønstre E21
02405 Sandsynlighedsregning E21
02413 Statistisk kvalitetskontrol E21
02417 Tidsrækkeanalyse E21
02425 Diffusioner og stokastiske differentialligninger E21
02429 Analyse af korrelerede data: Mixede lineære modeller E21
02458 Kognitiv modellering E21
02471 Machine learning til signalbehandling E21
02525 Introduktion til Matematik og Teknologi E21
02601 Introduktion til numeriske algoritmer E21
02619 Model prædiktiv regulering E21
02624 Introduktion til inverse problemer E21
02631 Introduktion til programmering og databehandling E21
02635 Programmering af matematisk software E21
02689 Videregående numeriske metoder til løsning af differentialligninger E21
10020 Fysik 1 E21
10022 Fysik 1 E21
10033 Mekanik og fysisk modellering E21
10036 Elektromagnetisme for fysikere E21
10112 Videregående kvantemekanik E21
10200 Materialers struktur og dynamik studeret med røntgen og neutroner E21
10303 Faststoffysik og nanoskala materialefysik E21
10318 Mangepartikel metoder i faststoffysik E21
10321 Nanosystemteknologi E21
10339 Begreber i heterogen katalyse og anvendelser indenfor energikonvertering E21
10380 Kvanteoptik E21
10508 Journal club om elektronstruktur E21
10855 Videregående fabrikation af mikro- og nanostrukturer E21
10935 Fysik 1 E21
11000 Ingeniørarbejde E21
11023 Konstruktionsbrandteknik E21
11108 Bygningsintegrerede solcellesystemer E21
11116 Energirigtigt byggeri E21
11122 Varme- og stoftransport i bygninger E21
11141 Energi og indeklima E21
11142 Dagslys og belysning E21
11221 Ventilation og klimateknik E21
11318 Stålkonstruktioner E21
11320 Konstruktionsdesign af betonelementbygninger E21
11341 Bærende konstruktioner 1 E21
11351 Videregående betonstyrkelære E21
11374 Jordskælvs- og vindteknik E21
11420 Mineralske råstoffer E21
11444 Geotermisk reservoirteknik E21
11451 Vejbefæstelsesmekanik E21
11464 Videregående jordmekanik - styrke og stivhed af jord E21
11911 Konstruktionselementer og deres virkemåde E21
11955 Byens rum, den store konstruktion E21
12104 Modellering af miljøtekniske processer E21
12109 Fysisk-kemiske vandbehandlingsteknologier E21
12122 Afløbssystemer og urban regnvandshåndtering E21
12130 Affaldssystemer og affaldsteknologi E21
12139 Resource Engineering E21
12145 Terrestrial Ecology for Engineers E21
12228 Urban luftforurening E21
22000 Akustisk kommunikation E21
22051 Signaler og lineære systemer i diskret tid E21
22110 Python og Unix for bioinformatikere E21
22140 Introduktion til Systembiologi E21
22203 Udvikle, designe, implementere og betjene et sundhedsprodukt E21
22208 Human fysiologi E21
22283 Molekylær termodynamik, transport og analyse E21
22434 Programmering og dataanalyse i medicoteknik E21
22435 Medikoteknisk produktudvikling E21
22481 Indledende medicinsk billeddannelse E21
22485 Medicinske billedsystemer E21
22525 Medicinsk billedanalyse E21
22680 Computer-baseret introduktion til dataanalyse for Fysik, Nano- og Sundhedsteknologi E21
22700 Effective Science Communication E21
23101 Introduktion til fødevareproduktionskæder E21
23151 Aquatic food primary production: Fishery and aquaculture E21
23152 Aquatic food processing and technology E21
23205 Bekæmpelse af infektionssygdomme E21
23272 Risikoanalyse i fødevaresikkerhed E21
23511 Grundlæggende fødevareproduktionsteknologi E21
23521 Hygiejnisk design i fødevareindustrien E21
23564 Integreret produktinnovation i fødevareindustrien E21
23711 Fødevareteknologi E21
23902 Introduktion til fødevarer E21
23921 Risikoanalyse og modellering E21
23951 Anvendt statistisk proceskontrol og kvalitetsstyring E21
25106 Introduktion til genetiske metoder for ingeniører E21
25108 Praktisk anvendelse af molekylære teknikker E21
25303 Matematisk biologi E21
25311 Fiskerioceanografi E21
25328 Matematisk økologisk modellering E21
26000 Almen kemi E21
26173 Uorganisk kemi E21
26411 Organisk kemi 2 E21
26436 Lægemiddeludviklingsprocessen E21
26471 Organisk kemi E21
27000 Ingeniørprojekt i Life Science E21
27002 Life Science E21
27430 Eukaryot cellebiologi E21
27665 LabChip: Fysik i Lab-on-a-chip systemer E21
28016 Matematiske modeller for kemiske og biokemiske systemer E21
28022 Kemisk og bioteknologisk procesteknik E21
28244 Forbrænding og højtemperaturprocesser E21
28322 Teknisk termodynamik E21
28455 Procesadaptering i Fermenteringsbaseret Bioproduktion E21
28485 Biobusiness og procesinnovation E21
28857 GMP og kvalitet i farmaceutisk, biotek og fødevareindustri - Praktísk version E21
30032 Elektroteknik E21
30100 Ingeniørarbejde - Geofysik og Rumteknologi E21
30230 Dataanalyse og -modellering i rum- og geofysik E21
30330 Billedanalyse på mikrocomputer E21
30350 Telemåling E21
30790 Observationel røntgenastrofysik E21
31001 Elektriske kredsløb 1 E21
31011 Ingeniørarbejde - Elektroteknologi E21
31220 Elektroakustiske transducere og systemer E21
31270 Strukturlyd E21
31310 Reguleringsteknik 2 E21
31400 Elektromagnetisme E21
31415 HF-kommunikationskredsløb E21
31631 Integreret analog elektronik 1 E21
31711 Digitale Energisamfund E21
31730 Introduktion til Elforsyningssystemer E21
31773 Transienter i elforsyningssystemer E21
31783 Integration af vindkraft i elsystemet E21
31787 Vindmøller, PV ogElektriske Energilagring drivetrains E21
34021 Introduktion til optik og fotonik E21
34032 Faststofoptik E21
34052 Ikke-lineær optik E21
34302 Introduktion til Cyberteknologi E21
34313 Introduktion til datanet E21
34451 Ikke-lineær matematisk fysik E21
34541 Entrepreneurship in photonics and communications E21
41000 Ingeniørarbejde E21
41012 Visuel kommunikation E21
41015 Mekanik og materialer E21
41129 Turbulente strømninger E21
41236 Bygningsmekanik E21
41275 Skibsoperationer E21
41316 Videregående CFD E21
41320 Videregående fluidmekanik E21
41402 Simulering af termiske energisystemer E21
41417 Digitalisering af Termiske Energiteknologier – Modellerings- og Simuleringsmetoder E21
41502 Styrkelære 2 (materialers styrkeforhold) E21
41524 Smøringsmekanik E21
41526 Brudmekanik E21
41603 Konstruktion og problemløsning E21
41612 Produktkonstruktion og dokumentation E21
41662 Fysisk metallurgi E21
41686 Materialelære E21
41690 Elektronmikroskopi og analyse for materialeforskning E21
41742 Introduktion til mikromekanisk systemdesign og produktion E21
41747 Modellering i materiale- og procesteknologi - varmetransmission og diffusion E21
41784 Procesteknik E21
41787 Produktionsteknologi E21
41809 Anvendt Finite Element Analyse E21
41812 Introduktion til Finite Element Analyse E21
42002 Modellering af energisystemer ved brug af OR E21
42085 Forretningsdesign til bæredygtighed E21
42115 Netværksoptimering E21
42372 Livscyklusvurdering af produkter og systemer E21
42436 Teknologisk Iværksætteri E21
42575 Teknologi og Innovationsledelse E21
42879 Beslutningsstøtte og strategisk vurdering E21
46100 Introduktion til mikrometeorologi for vindenergi E21
46211 Offshore vindenergi E21
46300 Vindkraft og aeroteknologi E21
46400 Vindmøller og måleteknik E21
46550 Nettilslutning og high voltage DC (HVDC) transmission af offshore vind E21
47513 Ph.d.-kursus om moderne energiforskning E21
62009 Materialelære E21
62030 Fra ide til checkout (3.semester PI-projekt) E21
62074 Projektledelse - Værktøjer og praktisk ledelse E21
62087 Styrkelære, termodynamik og elektroteknik E21
62088 Produktionsforståelse (projekt 1) E21
62096 Informationsteknologi i Produktion E21
62108 Tværfaglig udvikling af teknologi og produktion (projekt 3) E21
62118 Organisation og Ledelse E21
62122 Erhvervsjura E21
62133 Supply Chain Management & Design E21
62168 Grundlæggende matematik 1 E21
62171 Afsætningsøkonomi E21
62186 Tysk - Kultur og samfund 2 F19
62198 Økonomi for ingeniører E21
62199 Vejprojektering og trafiksikkerhed E21
62205 Miljø, kemi og produkter E21
62211 Forretningsvidenskab og teknologiledelse E21
62221 Erhvervs- og samfundsøkonomi E21
62224 Engelsk 1 - Amerikanske samfundsforhold og akademisk skrivning 1 E21
62228 International Business E21
62229 IT Forretning E21
62240 Engelsk 5 - Forretningskommunikation E21
62246 Tysk i en international kontekst E21
62247 Spansk - i en international kontekst E21
62259 Bygningsmekanik 2 E21
62263 Betonkonstruktioner E21
62267 SMART energiforsyning E21
62276 Vej- og baneprojektering E21
62277 Vand og klimatilpasning E21
62279 Bygnings- og Infrastrukturprojekt 2 E21
62281 Bygningsfornyelse med fokus på energi og mekaniske installationer E21
62282 Bygningsfornyelse med fokus på konstruktioner E21
62297 Trækonstruktioner og udførelse E21
62318 Byggeri E21
62389 Klimatilpasning og skybrudssikring E21
62407 Internet of Things - Teori og praksis E21
62416 Videregående mobilapplikationsudvikling E21
62427 Netværksforsvar og angrebshåndtering E21
62445 Avanceret Internetteknologi E21
62505 Introduktion til indlejrede systemer E21
62523 Sundhedsvidenskab 1 E21
62558 Linux og C Programmering E21
62581 IT og kommunikation E21
62589 Business Intelligence E21
62607 Anvendt industrirobot teknik E21
62623 Bæredygtighed, mobilitet og samfund E21
62635 Design af rørsystemer og pumper E21
62657 Fluid Mekanik E21
62669 Statistisk Analyse og Datavisualisering E21
62700 Beskyttelse af elektriske energisystemer E21
62732 Analog elektronik E21
62733 Projektarbejde i elektroteknik Jan 22
62734 Datateknik og programmering E21
62743 Digital signalbehandling E21
62751 Digital elektronik + PLC E21
62755 Effektelektronik E21
62760 Elforsyning 1 E21
62766 Drift af elektriske energisystemer E21
62770 Anvendt elteknik for Maskin E21
62773 Elektrofysik 1 E21
62T04 Webteknologier E21