Lokaleoversigt

Lokaleoversigt

Herunder kan der søges på et eller flere kurser og få vist hvornår og hvor undervisningen finder sted

KursusnummerInstitut
Vælg alle
01017 Diskret matematik E19
01018 Diskret matematik 2: algebra E19
01019 Diskret matematik E19
01025 Matematik 2 for Matematik og Teknologi E19
01034 Matematik 2 E19
01035 Matematik 2 E19
01237 Differentialgeometri og parametrisk design E19
01415 Computational Discrete Mathematics E19
01418 Introduktion til partielle differentialligninger E19
01426 Kryptologi 2 E19
01527 Videregående grafteori E19
01617 Introduktion til Dynamiske Systemer E19
01715 Funktionalanalyse E19
01901 Basismat 1 - Indledende matematik for diplomingeniører E19
01904 Diskret matematik E19
01920 Basismat 2 - Videregående matematik for diplomingeniører E19
02101 Indledende programmering E19
02110 Algoritmer og datastrukturer 2 E19
02121 Introduktion til softwareteknologi E19
02132 Computersystemer E19
02135 Introduktion til Cyber Systemer E19
02138 Digital elektronik 1 E19
02155 Computerarkitektur E19
02156 Logiske Systemer og Logikprogrammering E19
02157 Funktionsprogrammering E19
02158 Parallelprogrammering E19
02159 Operativsystemer E19
02162 Software Engineering 2 E19
02203 Design af digitale systemer E19
02217 Design af aritmetiske processorer E19
02223 Model-Based Systems Engineering E19
02229 Systemoptimering E19
02232 Anvendt Kryptografi E19
02234 Aktuelle emner i systemsikkerhed E19
02239 Datasikkerhed E19
02242 Programanalyse E19
02246 Model tjek E19
02249 Beregningsmæssigt hårde problemer E19
02255 Praktisk kryptologi E19
02261 Software Startup Studio E19
02263 Formelle aspekter af software engineering E19
02269 Process Mining E19
02287 Logiske teorier for usikkerhed og læring E19
02289 Algoritmiske teknikker for moderne datamodeller E19
02312 Indledende programmering E19
02313 Udviklingsmetoder til IT-systemer E19
02314 Indledende programmering E19
02315 Versionsstyring og testmetoder E19
02318 Indledende programmering for diplom-E E19
02321 Hardware/Software Programmering E19
02323 Introduktion til statistik E19
02332 Compilerteknik E19
02369 Software processer og mønstre E19
02402 Introduktion til statistik E19
02405 Sandsynlighedsregning E19
02407 Stokastiske processer - Sandsynlighedsregning 2 E19
02409 Multivariat statistik E19
02411 Statistisk forsøgsplanlægning E19
02413 Statistisk kvalitetskontrol E19
02417 Tidsrækkeanalyse E19
02418 Statistisk modellering: teori og anvendelser E19
02425 Diffusioner og stokastiske differentialligninger E19
02427 Videregående tidsrækkeanalyse E19
02429 Analyse af korrelerede data: Mixede lineære modeller E19
02450 Introduktion til machine learning og data mining E19
02454 Introduktion til kognitionsvidenskab E19
02455 Eksperimenter i kognitionsvidenskab E19
02456 Dyb læring E19
02458 Kognitiv modellering E19
02461 Introduktion til intelligente systemer E19
02471 Machine learning til signalbehandling E19
02492 Digital Learning Technology and Entrepreneurship E19
02502 Billedanalyse E19
02508 Udvidet introducerende statistik E19
02525 Introduktion til Matematik og Teknologi E19
02561 Computer grafik E19
02562 Rendering - introduktion E19
02586 Statistisk Genetik E19
02590 Quantitative Genomics and Computational Systems Biology E19
02601 Introduktion til numeriske algoritmer E19
02609 Programmering E19
02610 Optimering og datafitting E19
02619 Model prædiktiv regulering E19
02624 Introduktion til inverse problemer E19
02631 Introduktion til programmering og databehandling E19
02635 Programmering af matematisk software E19
02689 Videregående numeriske metoder til løsning af differentialligninger E19
02692 Introduktion til programmering og databehandling E19
02805 Sociale grafer og interaktioner E19
02807 Beregningsmæssige Værktøjer til Datavidenskab E19
02809 UX Design Prototypeudviking E19
02823 Computerspil prototyper E19
02826 Lyddesign til digitale medier E19
02830 Avanceret projekt i digitale medieteknologier E19
02949 DTU Compute ph.d.-seminar E19
10018 Fysik 1 E19
10020 Fysik 1 E19
10022 Fysik 1 E19
10024 Fysik 1 E19
10031 Introduktion til Fysik og Nanoteknologi E19
10033 Mekanik og fysisk modellering E19
10036 Elektromagnetisme for fysikere E19
10041 Fysik 2 - General Engineering E19
10050 Modelfysik E19
10052 Grundlæggende fysik og kemi E19
10112 Videregående kvantemekanik E19
10122 Statistisk fysik E19
10200 Materialers struktur og dynamik studeret med røntgen og neutroner E19
10250 Transmissionselektronmikroskopi til karakterisering af avancerede materialer E19
10303 Faststoffysik og nanoskala materialefysik E19
10305 Videregående faststoffysik E19
10321 Nano-2: Nanosystemteknologi E19
10323 Kvantetransport teori E19
10333 Fysikken i vedvarende energi E19
10337 Teoretisk mikrofluidik E19
10347 Introduktion til biofysik E19
10380 Kvanteoptik E19
10400 Plasmafysik E19
10405 Relativitetsteori E19
10508 Journal club om elektronstruktur E19
10520 Journal club om plasmafysik og fusionsenergi E19
10605 Teknologihistorie E19
10610 Teknologihistorie E19
10856 LabChip: Fysik i Lab-on-a-chip systemer E19
10916 Fysik 1 E19
10935 Fysik 1 E19
11000 Ingeniørarbejde E19
11020 Brandsikkerhed i bygninger E19
11023 Konstruktionsbrandteknik E19
11034 Videregående Bygnings Informations Modellering (BIM) E19
11035 Videregående BIM for bygningsdesign E19
11080 Videregående bygningsprojektering E19
11108 Bygningsintegrerede solcellesystemer E19
11112 Bygningsinstallationer E19
11115 Bygningsenergi og -installationer - Integreret design E19
11116 Energirigtigt byggeri E19
11122 Varme- og stoftransport i bygninger E19
11124 Computational Fluid Dynamics vedrørende bygninger E19
11128 Udvikling af solenergianlæg E19
11141 Energi og indeklima E19
11142 Dagslys og belysning E19
11203 Introduktion til indeklima E19
11221 Ventilation og klimateknik E19
11305 Bærende Konstruktioners Numeriske Modellering 1: Elementmetoden E19
11318 Stålkonstruktioner E19
11320 Konstruktionsanalyse af bygninger E19
11341 Bærende konstruktioner 1 E19
11343 Bærende konstruktioner 3: Ramme- og pladekonstruktioner E19
11346 Bærende Konstruktioners Numeriske Modellering 2: Ikke-lineær elementmetode E19
11351 Videregående betonstyrkelære E19
11374 Jordskælvs- og vindteknik E19
11375 Brokonstruktioner E19
11412 Geoteknik og anlægskonstruktioner E19
11418 Bjergartsfysik og bjergartsmekanik E19
11420 Mineralske råstoffer E19
11430 Videregående ingeniørgeologi: Jord og porrøse bjergarter E19
11440 Olie- og gas ressourcer E19
11451 Vejbefæstelsesmekanik E19
11463 Almindelige konstruktioner i jord E19
11464 Videregående jordmekanik - styrke og stivhed af jord E19
11563 Betonteknologi E19
11764 Ventilation og indeklima E19
11767 Statistik i eksperimentel materialelære E19
11900 Bygningskomponentdesign E19
11911 Konstruktionselementer og deres virkemåde E19
11951 BIM og visuel kommunikation E19
11954 Boligbyggeri og bygningsdesign E19
11955 Byens rum, den store konstruktion E19
11995 Designteori og metoder E19
11997 Bæredygtighed og livscyklusvurdering E19
11B01 Konstruktionsbrandteknik E19
11B02 Industribrande E19
11B12 Brandmodellering E19
12000 Vand og miljømanagement E19
12102 Miljøtekniske processer E19
12104 Modellering af miljøtekniske processer E19
12108 Water Treatment: Biochemical Processes E19
12109 Fysisk-kemiske vandbehandlingsteknologier E19
12122 Afløbssystemer og urban regnvandshåndtering E19
12130 Affaldssystemer og affaldsteknologi E19
12134 Miljøteknisk Mikrobiologi E19
12139 Resource Engineering E19
12142 Industriel Økologi E19
12145 Terrestrial Ecology E19
12202 Miljø og bæredygtighed E19
12228 Urban luftforurening E19
12233 Kvalitet af overfladevand E19
12333 Vandressourceforvaltning E19
12336 Grundvandskvalitet E19
22000 Akustisk kommunikation E19
22001 Akustisk signalbehandling E19
22004 Musik teknologi og musikopfattelse E19
22051 Signaler og lineære systemer i diskret tid E19
22055 Videregående signalbehandling med medicinske anvendelser E19
22104 Sundhed, sygdom og teknologi E19
22110 Python og Unix for bioinformatikere E19
22140 Introduktion til Systembiologi E19
22203 Udvikle, designe, implementere og betjene et sundhedsprodukt E19
22208 Human fysiologi E19
22233 Fremskridt i biomedicinske mikrosystemer E19
22283 Molekylær termodynamik, transport og analyse E19
22431 Medicoteknik 1 E19
22435 Medikoteknisk produktudvikling E19
22481 Indledende medicinsk billeddannelse E19
22485 Medicinske billedsystemer E19
22511 Bio-medicinsk optik E19
22512 Optiske biosensorer E19
22525 Medicinsk billedanalyse E19
22600 Fabrikation af mikro- og nanostrukturer E19
22649 Mikroelektromekaniske systemer (MEMS) E19
22680 Computer-baseret introduktion til dataanalyse for Fysik, Nano- og Sundhedsteknologi E19
23101 Introduktion til fødevareproduktionskæder E19
23151 Aquatic food primary production: Fishery and aquaculture E19
23152 Aquatic food processing and technology E19
23205 Bekæmpelse af infektionssygdomme E19
23210 Prædiktiv fødevaremikrobiologi E19
23220 Fødevaremikrobiologi E19
23272 Risikoanalyse i fødevaresikkerhed E19
23281 Præklinisk lægemiddeludvikling E19
23511 Grundlæggende fødevareproduktionsteknologi E19
23521 Hygiejnisk design i fødevareindustrien E19
23564 Integreret produktinnovation i fødevareindustrien E19
23711 Fødevareteknologi E19
23732 Ernæring E19
23901 Grundkursus i fødevareanalyse E19
23902 Introduktion til fødevarer E19
23921 Risikoanalyse og modellering E19
23951 Anvendt statistisk proceskontrol og kvalitetsstyring E19
23981 Toksikologi E19
25106 Introduktion til genetiske metoder for ingeniører E19
25301 Introduktion til akvatiske økosystemer, antropogene trusler og bæredygtige løsninger E19
25302 Fysisk Oceanografi E19
25311 Fiskerioceanografi E19
25312 Fiskerisystemer – forvaltning og modellering E19
25318 Forvaltning af akvatiske økosystemer E19
25323 Emner i akvatisk videnskab og teknologi E19
25325 Marine økosystemer under klimaforandring E19
25328 Matematisk økologisk modellering E19
25332 Forretningsudvikling og Innovation E19
25334 Genomiske metoder til avl og forvaltning af vandlevende ressourcer E19
26000 Almen kemi E19
26006 Uorganisk kemi 1 E19
26028 Grundlæggende kemi på engelsk E19
26030 Grundlæggende kemi for "General Engineering" studerende E19
26050 Indledende kemi for biovidenskaberne E19
26130 Spektroskopiske metoder E19
26134 Videregående uorganisk kemi (Uorganisk kemi 3) E19
26171 Almen kemi E19
26173 Uorganisk kemi E19
26174 Laboratoriekursus for fødevaresikkerhed og -kvalitet E19
26222 Fysisk kemi 2 E19
26236 Videregående fysisk kemi E19
26255 Computermodellering i kemi E19
26261 Kvantekemi E19
26271 Fysisk kemi E19
26374 Anvendelse af analytisk kemi i uorganisk og fysisk kemi, laboratoriekursus Jan 20
26407 Øvelser i organisk kemi E19
26411 Organisk kemi 2 E19
26422 Biomolekylær kemi E19
26432 Avanceret Biomolekylær Kemi E19
26433 Organisk kemi 3 E19
26436 Lægemiddeludviklingsprocessen E19
26438 NMR spektroskopi E19
26471 Organisk kemi E19
27001 Introduktion til kvantitativ biologi E19
27002 Biovidenskab E19
27007 Bioteknologi og formidling E19
27015 Fagprojekt i Bioteknologi / Teknisk Biomedicin E19
27020 Interdisciplinær bioengineering E19
27026 Molekylærbiologi E19
27028 Eksperimentel molekylær mikrobiologi E19
27230 Prokaryot cellebiologi E19
27246 Anvendt enzymteknologi og kinetik E19
27247 Eksperimentel enzymteknologi E19
27250 Molekylære vært-patogen interaktioner E19
27303 Metoder i proteinkarakterisering E19
27405 Cellefabrikker: Design, konstruktion og analyse E19
27423 Metabolom- og proteomanalyse E19
27430 Eukaryot cellebiologi E19
27460 Syntesebiologi E19
27461 Mykoteknologi E19
27641 Systembiologi E19
28001 Ingeniørarbejde - Kemi og Teknologi E19
28012 Kemisk og bioteknologisk produktion E19
28016 Matematiske modeller for kemiske og biokemiske systemer E19
28020 Kemisk og biokemisk procesteknik E19
28022 Kemisk og bioteknologisk procesteknik E19
28140 Introduktion til reaktionsteknik E19
28150 Introduktion til procesregulering E19
28157 Procesdesign E19
28213 Polymerteknologi E19
28233 Bioteknologiske oprensningsprocesser E19
28242 Reaktionskinetik og katalyse E19
28244 Forbrænding og højtemperaturprocesser E19
28310 Kemisk og biokemisk produktdesign E19
28315 Anvendt kolloid- og grænsefladekemi E19
28322 Teknisk termodynamik E19
28342 Reaktionsteknik E19
28344 Bioteknologi og procesdesign E19
28352 Regulering og styring af kemiske processer E19
28420 Separationsprocesser E19
28480 Biobusiness og procesinnovation E19
28530 Transportprocesser E19
28852 Risikovurdering i kemisk og biokemisk industri E19
28870 Energi og bæredygtighed E19
28872 Bioraffinaderi E19
30032 Elektroteknik E19
30081 Digitalteknik E19
30100 Ingeniørarbejde - Geofysik og Rumteknologi E19
30131 Geo- og planetfysik I E19
30230 Dataanalyse og -modellering i rum- og geofysik E19
30300 Introduktion til satellitsystemer E19
30330 Billedanalyse på mikrodatamat E19
30350 Telemåling E19
30532 Introduktion til digital kortlægning og GIS E19
30550 Satellitbaseret positionering E19
30560 Fysisk Geodæsi E19
30730 Rumvejr, forudsigelse og effekter E19
30790 Observationel røntgenastrofysik E19
31001 Elektriske kredsløb 1 E19
31011 Ingeniørarbejde - Elektroteknologi E19
31035 Anvendt elektromagnetisme E19
31200 Grundkursus i akustik og støj E19
31220 Elektroakustiske transducere og systemer E19
31241 Bygningsakustik E19
31265 Numerisk Akustik E19
31270 Strukturlyd E19
31300 Reguleringsteknik 1 E19
31310 Reguleringsteknik 2 E19
31340 Digital regulering E19
31352 Switch-mode strømforsyning 1 E19
31354 Kredsløbsteknologi og EMC E19
31383 Robotteknik E19
31391 Programmel til Autonomone Systemer E19
31400 Elektromagnetisme E19
31415 HF-kommunikationskredsløb E19
31417 Antenne- og mikrobølgeteknik E19
31631 Integreret analog elektronik 1 E19
31711 Digitale Energisamfund E19
31730 Elforsyning, grundkursus E19
31735 Elektriske energisystemer E19
31750 Stabilitet og kontrol i elforsyningssystemer E19
31765 Optimering i moderne power systemer E19
31773 Transienter i elforsyningssystemer E19
31783 Integration af vindkraft i elsystemet E19
31786 Vindmøller elektrisk design E19
34021 Introduktion til optik og fotonik E19
34032 Faststofoptik E19
34034 Lasere og fotoniske systemer E19
34042 Kvantefotonisk kommunikation E19
34052 Ikke-lineær optik E19
34126 Eksperimentelt kursus i optisk kommunikation E19
34129 Eksperimentelt kursus i optisk kommunikation E19
34153 Fysiske koncepter i optisk kommunikation E19
34192 Optical Communications Journal Club E19
34230 Digital kommunikation E19
34250 Avanceret billed- og videokodning E19
34302 Ingeniørarbejde E19
34313 Introduktion til datanet E19
34330 Introduktion til mobilkommunikation E19
34341 Datakommunikationsprincipper E19
34345 Signalsystemer og teknologi for jernbaner E19
34363 Mobile communications journal club E19
34366 Intelligente systemer E19
34451 Ikke-lineær matematisk fysik E19
34540 Lysemitterende dioder og solceller til energianvendelser E19
34541 Entrepreneurship in photonics and communications E19
41000 Ingeniørarbejde E19
41010 Brugerorienteret design E19
41012 Visuel kommunikation E19
41015 Mekanik og materialer E19
41045 Termodynamisk modellering E19
41051 Produktliv og miljøforhold E19
41073 Udvikling og drift af produkt/service-systemer E19
41102 Strømningsmekanik 1 E19
41111 Strømningsmekanik 2 E19
41117 Marin vandbygning 2 E19
41129 Turbulente strømninger E19
41202 Grundlæggende skibs- og offshoreteknik 1 E19
41203 Bygningsmekanik E19
41216 Styrkeberegning af skibe E19
41222 Bølgebelastninger på skibe og offshore konstruktioner E19
41224 Lineær bølgedynamik E19
41236 Bygningsmekanik E19
41275 Skibsoperationer E19
41312 Fluid Mekanik E19
41316 Videregående CFD E19
41317 Numerisk fluid mekanik E19
41320 Videregående fluidmekanik E19
41341 Økobil E19
41344 Forbrændingsmotorer - grundlæggende teori E19
41402 Simulering af termiske energisystemer E19
41420 Køle- og varmepumpeteknologi E19
41422 Videregående energiteknik E19
41502 Styrkelære 2 (materialers styrkeforhold) E19
41515 Computerbaseret mekanismedynamik E19
41516 Anisotropi og fiberkompositter E19
41524 Smøringsmekanik E19
41525 FEM-Heavy (Programmering af Finite Element Metoden) E19
41526 Brudmekanik E19
41533 Dimensionering og styrke 1 E19
41534 Dimensionering og styrke 2 E19
41560 Svingningslære E19
41603 Konstruktion og problemløsning E19
41612 Produktkonstruktion og dokumentation E19
41617 Videregående CAD E19
41618 CAD for designingeniører E19
41628 Konceptualisering E19
41653 Korrosion (teori og teknologi) E19
41661 Metallære E19
41663 Nanotribologi og biotribologi E19
41664 Fysisk metallurgi: faseomdannelser i metaller og legeringer E19
41681 Materialelære E19
41683 Materialelære E19
41690 Elektronmikroskopi og analyse for materialeforskning E19
41730 Industriel formgivning af metaller E19
41733 Metallurgi, design og fremstilling af støbte komponenter E19
41736 Plastprocesser E19
41742 Introduktion til mikromekanisk systemdesign og produktion E19
41744 Præcisionsfremstillingsteknologier E19
41747 Modellering i materiale- og procesteknologi - varmetransmission og diffusion E19
41781 Produktionsteknologi, teori E19
41784 Procesteknik E19
41786 Plastteknologi E19
41787 Produktionsteknologi E19
41809 Anvendt FEM E19
41812 FEM-light (anvendt finite element modellering) E19
41814 Varmetransmission E19
42002 Modellering og analyse af bæredygtige energisystemer ved brug af operationsanalyse E19
42003 Energiøkonomi E19
42004 Feasibility-studier af energiprojekter E19
42005 Mikro- og makroøkonomi E19
42007 Energi system analyse og scenarier E19
42011 Produkters brug og design E19
42071 Produktudvikling i en organisatorisk kontekst E19
42085 Strategi, design og marked E19
42087 Design Methods and Reflective Practice E19
42101 Introduktion til operationsanalyse E19
42104 Introduktion til financial engineering E19
42111 Statisk og dynamisk optimering E19
42114 Heltalsprogrammering E19
42115 Netværksoptimering E19
42117 Transport Optimering E19
42123 Finansiel optimering E19
42178 Analyse af transportsystemer - efterspørgsel og planlægning E19
42184 Data science inden for mobilitet E19
42188 Simulation af byer E19
42259 Facilities Management E19
42274 Bæredygtighedsindikatorer og bæredygtig byudvikling E19
42281 Klimatilpasning:Metoder og værktøjer E19
42282 Smarte byer E19
42349 Bæredygtighedsudfordringer I, systemtankegang E19
42351 Bæredygtighed i ledelse E19
42372 Livscyklusvurdering af produkter og systemer E19
42401 Introduktion til Management Science E19
42406 Introduktion til produktion E19
42421 Ledelse og organisation E19
42435 Virksomhedsstart E19
42451 Mass Customization - anvendelse af produktkonfigurering E19
42490 Teknologi, ledelse, organisation og forretningsmodeller (TEMO) E19
42575 Teknologi og Innovationsledelse E19
42578 Advanced Business Analytics E19
42580 Ingeniørarbejde 1 E19
42587 Introduktion til Operations og Supply Chain Management E19
42879 Beslutningsstøtte og strategisk vurdering E19
42880 Drift og ledelse af jernbaner E19
42892 Shipping og Havnelogistik E19
42941 Kollektive transportsystemer E19
42973 Planlægning og modellering af infrastruktur E19
42997 Bæredygtig transport E19
46100 Introduktion til mikrometeorologi for vindenergi E19
46211 Offshore vindenergi E19
46300 Vindkraft og aeroteknologi E19
46320 Vindmøllelaster, -aerodynamik og -kontrol E19
46400 Vindmøller og måleteknik E19
46420 Kompositmaterialer og fibre E19
46500 Probabilistiske Metoder i Vindenergi E19
46905 Forskning i vindenergi - udfordringer og metoder E19
47202 Introduktion til fremtidens energi E19
47209 3D imaging, analyse og modellering E19
47311 Analytisk imaging af energimaterialer med elektronmikroskopi E19
47316 Avancerede metoder til computersimuleringer af energimaterialer E19
47318 Avanceret kemi for ikke-kemikere E19
47330 Energilagring og konvertering E19
62000 Erhvervsøkonomi E19
62004 Kreativitet og Innovation E19
62008 Produktudviklingens faser og forløb E19
62018 Design, brugere og etik E19
62030 Fra ide til checkout (3.semester PI-projekt) E19
62074 Projektledelse - Værktøjer og praktisk ledelse E19
62079 Grundlæggende Operations Management E19
62087 Styrkelære, termodynamik og elektroteknik E19
62088 Produktionsforståelse (projekt 1) E19
62089 Integreret produktion (projekt 2) E19
62093 Produktionsteknologi E19
62094 Driftsøkonomi og investering E19
62096 Informationsteknologi i Produktion E19
62101 Operations Management og LEAN E19
62103 Regnskabsanalyse og økonomistyring E19
62104 Automation i Produktionen E19
62107 Kvalitetstyring og GMP E19
62108 Tværfaglig udvikling af teknologi og produktion (projekt 3) E19
62110 Virksomhedssystemer E19
62118 Organisation og Ledelse E19
62119 Videnskabsteori og produktionstekniske metoder E19
62120 Produktions- og forretningsudvikling (projekt 4) E19
62130 Erhvervsjura E19
62132 Project Management E19
62133 Supply Chain Management & Design E19
62134 Strategisk Analyse og udvikling E19
62135 Quality Management E19
62147 Individuelt Projekt i Engineering E19
62148 Opbygning af robotinstallationer for automation E19
62158 Grundlæggende matematik 1 E19
62163 Grundlæggende mekanik E19
62171 Afsætningsøkonomi E19
62174 Erhvervsøkonomi 2 E19
62180 Engelsk 3 - Britiske samfundsforhold og akademisk skrivning 3 E19
62182 Fransk - Kultur og samfund 2 E19
62185 Spansk- Kultur og samfund 2 E19
62186 Tysk - Kultur og samfund 2 E19
62186 Tysk - Kultur og samfund 2 F19
62190 Engelsk 4 - Udfordringer for global forretning og geopolitisk økonomi E19
62192 Fransk - Marketing E19
62193 International markedsføring af netværksbaserede IT-systemer E19
62194 Programmering E19
62195 Spansk - Marketing E19
62196 Tysk - Marketing E19
62197 International Markedsføring, International Økonomi, Computer Netværk E19
62199 Vejprojektering og trafiksikkerhed E19
62200 Interkulturel management og marketing E19
62212 Forretningsforståelse: introduktion til markedsføring og international business E19
62214 Globalisering og interkulturelmarkedsføring E19
62218 Grundlæggende Naturvidenskab E19
62219 Miljø, kemi og produkter E19
62221 Erhvervs- og samfundsøkonomi E19
62223 Erhvervsøkonomi 1 E19
62224 Engelsk 1 - Amerikanske samfundsforhold og akademisk skrivning 1 E19
62225 Engelsk 2 - Britiske samfundsforhold og akademisk skrivning 2 E19
62227 Bæredygtig forretningsudvikling E19
62239 Bæredygtig forretningsudvikling E19
62240 Engelsk 5 - Forretningskommunikation E19
62242 Fransk - i en international kontekst E19
62246 Tysk i en international kontekst E19
62247 Spansk - i en international kontekst E19
62259 Bygningsmekanik 2 E19
62261 Bygningsinstallationer E19
62263 Betonkonstruktioner E19
62265 Trafik og veje i byområder E19
62267 SMART energiforsyning E19
62268 Jord- og Grundvandsforurening E19
62269 Bygnings- og Infrastrukturprojekt 1 E19
62270 Byggeprocesstyring E19
62271 Bygningsenergi & varmeanlæg E19
62273 Stålkonstruktioner og Udførelse E19
62276 Vej- og baneprojektering E19
62277 Vand og klimatilpasning E19
62279 Bygnings- og Infrastrukturprojekt 2 E19
62281 Bygningsfornyelse med fokus på energi og mekaniske installationer E19
62282 Bygningsfornyelse med fokus på konstruktioner E19
62297 Trækonstruktioner og udførelse E19
62298 Trækonstruktioner E19
62328 Anlæg og Infrastruktur E19
62367 BIM Procesplanlægning og ledelse i projekteringsfasen - Byggetilladelse E19
62377 BIM Procesplanlægning og ledelse i projekteringsfasen - Byggetilladelse & Udbud E19
62381 Trafik- og transportplanlægning E19
62389 Klimatilpasning og skybrudssikring E19
62407 Internet of Things - Teori og praksis E19
62413 Avanceret objektorienteret programmering med C# og .NET E19
62415 Mobilapplikationsudvikling E19
62416 Videregående mobilapplikationsudvikling E19
62417 Mobil applikationsudvikling med Swift E19
62418 Biomedicinsk signalbehandling E19
62420 Informationsteknologi 1 E19
62422 Medicoteknik 1 E19
62426 Cyber defence og ledelsesansvar E19
62427 Netværksforsvar og angrebshåndtering E19
62428 Sikker implementation af systemer E19
62429 Data visualisering og analyse - værktøjer og metoder. E19
62437 Videregående mobilapplikationsudvikling m./projekt E19
62443 Datakommunikation E19
62445 Avanceret Internetteknologi E19
62501 Linux server og netværk E19
62505 Introduktion til indlejrede systemer E19
62506 Digitalelektronik og diskret matematik E19
62507 Hardware-nær programmering (i C) E19
62524 Signalbehandling E19
62527 Big data E19
62530 Netværkssikkerhed E19
62550 Brugerinteraktion og udvikling på mobile enheder E19
62573 Programmering af intelligente kørertøjer og mobile applikationer E19
62574 Standarder, sikkerhed og kvalitet i sundhedsvæsenet E19
62581 IT og kommunikation E19
62583 Programmering af Indlejrede trådløse systemer og sensorer E19
62588 Operativsystemer E19
62589 Business Intelligence E19
62598 Kunstig intelligens i computerspil E19
62602 Termodynamik for elektroingeniører E19
62603 Termodynamik med projekt E19
62606 Anvendt diskret reguleringsteknik på mekaniske, fluide og termiske anlæg E19
62607 Anvendt industrirobot teknik E19
62614 Advanced Engineering Dynamics E19
62618 Økonomi for ingeniører E19
62626 Computer Aided Design CAD2 E19
62635 Design af rørsystemer og pumper E19
62643 Svingningslære E19
62646 Modellering og Programmering E19
62657 Fluid Mekanik E19
62662 Industrial Design E19
62665 Plastdesign E19
62668 Statistik. Grundkursus. E19
62675 Mekanik E19
62694 Dynamik E19
62699 Produktudvikling E19
62700 Beskyttelse af elektriske energisystemer E19
62708 Højspænding E19
62714 Reguleringsteknik for Elektroingeniører E19
62732 Analog elektronik E19
62734 Datateknik og programmering E19
62735 Videregående Matematik for Diplom Elektroteknologi E19
62743 Digital signalbehandling E19
62751 Digital elektronik + PLC E19
62752 Måling og styring med mikroprocessorer E19
62755 Effektelektronik E19
62760 Elforsyning 1 E19
62762 Elektrisk Energiteknik E19
62763 Elektroteknik 1 E19
62765 Vedvarende energi i elforsyningen E19
62766 Drift af elektriske energisystemer E19
62770 Anvendt elteknik for Maskin E19
62771 Anvendt elteknik for Eksport E19
62773 Elektrofysik 1 E19
62796 Numerisk analyse for diplomingeniører E19
62799 Geometriske operationer i plan og rum E19
62904 Anvendt reguleringsteknik E19
62999 Innovation Pilot E19